De operacións auxiliares en electromecánica de vehículos e de soldadura.

Dous cursos de AFD no IES García Barbón

Dous curso darán comezo no mes de marzo no IES García Barbón: de operacións auxiliares en electromecánica de vehículos e de soldadura.

Operacións auxiliares en electromecánica de vehículos
Este curso dará comezo o 2 de marzo e terá un total de 328 horas (40 horas de prácticas en empresa)

Competencia xeral: Realizar operacións auxiliares de mantemento na área de electromecánica, cumprindo especificacións técnicas, en condicións de seguridade e baixo a supervisión de un técnico de nivel superior.

Ámbito profesional: Exerce a súa actividade profesional xeralmente por conta allea, en pequenas medianas e grandes empresas cuxa actividade sexa o mantemento de vehículos, automóbiles, motocicletas, vehículos industriais, maquinaria agrícola, de obras públicas, embarcacións y material rodante ferroviario.

Sectores produtivos: Ubícase no sector industria, subsectorautomoción e, concretamente, nas seguintes actividades económico- produtivas: Industria de la construción de maquinaria e equipo mecánico, subactividade reparación de maquinaria e outro material agrario; Venta, mantemento y reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores; Fabricación de outro material de transporte, subactividadeconstrución y reparación de barcos; Transporte terrestre, subactividade transporte por ferrocarril.

Soldadura con electrodo revestido e TIG
Este curso que comeza o 13 de marzo rematará o 17 de outubro. En total realizarase en 758 horas (40 horas de prácticas en empresa).

Competencia xeral: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos e soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG), de acordo con especificacións de procedementos de soldeo (WPS), con criterios de calidade, seguridade e respecto ó medio ambiente.

Ámbito profesional: Desenvolve a súa actividade profesional en grandes, medianas e pequenas empresas, tanto por conta allea, como de forma autónoma, dedicadas a la fabricación, montaxe ou reparación de construcións metálicas, instalacións y produtos de fabricación mecánica.

Sectores produtivos: Este certificado  ubícase no sector de industrias de Fabricación mecánica e instalacións na área de fabricación, montaxe e reparación.