Poderán optar a este premio todos os profesionais ou colaboradores habituais que exerzan o seu labor en medios de comunicación escritos, audiovisuais ou dixitais, en calquera das súas modalidades.

Aprobadas as bases do XXXI Premio Carracedo de Xornalismo

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou as bases da XXXI edición do premio de xornalismo “Xosé Aurelio Carracedo”, correspondente ó ano 2021, que ten como obxectivo premiar o mellor traballo xornalístico, como homenaxe e lembranza do xornalista ourensán que lle da nome ao certame, en defensa dun xornalismo de calidade.

Poderán optar a este premio todos os profesionais ou colaboradores habituais que exerzan o seu labor en medios de comunicación escritos, audiovisuais ou dixitais, en calquera das súas modalidades. As propostas para optar ao premio poderán ser presentadas polos propios interesados, pola dirección do medio no que foron publicadas, por institucións, asociacións, colectivos, persoas individuais ou polo propio xurado.

Os traballos ou conxuntos de traballos –escritos, gráficos, audiovisuais ou dixitais-, que participen no concurso, terán que estar publicados en medios de comunicación galegos ou noutros medios de comunicación pero deberán referirse a Galicia, entre o día 1 de xaneiro de 2020 e o día 31 de decembro do mesmo ano. Os interesados en participar poderán presentar as súas propostas desde a publicación desta convocatoria no BOP de Ourense e pecharase o prazo de recepción o día 18 de marzo de 2021.

O xurado do premio de periodismo “Xosé Aurelio Carracedo” estará presidido polo presidente da Deputación de Ourense ou persoa en quen delegue, e como vogais estarán: un representante do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, un representante da Federación de Asociacións de Periodistas (FAPE), un representante da Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compostela, e un representante da Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación da Universidade de Vigo. Actuará como secretario do xurado, con voz pero sen voto, o asesor de Comunicación da Deputación de Ourense. O certame conta cun único premio de 3.000 euros e o acto de entrega terá lugar na data que se indicará oportunamente.

En canto ao modo de envío das propostas deberán presentarse exclusivamente a través da páxina web da Deputación de Ourense, no apartado “XXXI premio de periodismo “Xosé Aurelio Carracedo” (que se habilitará a partir da data de publicación das bases no BOP). No formulario, os participantes farán constar os seus datos persoais: nome e apelidos, domicilio, teléfono, correo electrónico, DNI e currículo vitae; a modalidade do/dos traballo/s (prensa, radio, televisión, fotografía ou xornal dixital); e o/os traballo/os que se presentan ao premio.

No caso de prensa, os traballos enviaranse escaneados nun arquivo PDF; no caso de radio, os audios enviaranse en formato mp3; no caso de televisión, enlace ao vídeo para poder visualizar e descargar o traballo; no caso de fotografía, os arquivos en formato PNG ou JPG da foto e da páxina onde se publicou (PDF), e no caso de traballos en xornais dixitais, arquivos escaneados en PDF e enlace á web na que figura o traballo.

Para todas as modalidades os participantes achegarán unha declaración asinada polo autor/autores do traballo (en formato PDF), na que certifican a súa autoría e a publicación/emisión da obra presentada a este certame, facendo constar o nome do medio de comunicación e a data na que foi publicada/emitida. Se os traballos se publicaron/emitiron sen asinar ou con pseudónimo, deberá achegarse un certificado do director do medio, no que conste a data de publicación/emisión e o nome do autor/es.

A participación neste premio periodístico implica a aceptación das bases e quedan excluídos de participar neste certame os funcionarios e o persoal laboral da Deputación de Ourense. Ademais, valorarase de xeito positivo a realización e presentación de traballos en lingua galega.

SOURCE: Premio Carracedo