Increméntase o número de mulleres que reciben axuda económica da Xunta.

No primeiro semestre deste 2020 incrementouse o número de mulleres vítimas de violencia de xénero que recibiron axuda económica por parte da Xunta de Galicia. Concretamente, foron 505 mulleres, o que supón 109 máis que no mesmo período do ano pasado (isto é un 27,5% máis).

COVID-19
Este primeiro semestre do ano estivo condicionado pola crise sanitaria e o Estado de Alarma. Dado que a situación de confinamento domiciliario provocada polo coronavirus podería xerar un aumento dos conflitos por perfís violentos, a Xunta de Galicia impulsou un Plan con varias medidas de reforzo para o apoio ás mulleres vítimas de violencia machista, e así garantir que tiveran á súa disposición os recursos necesarios: prestacións económicas, apoio psicolóxico, asistencia dos CIM, e recursos de acollida.
Neste período excepcional, tamén se tomaron outras medidas de apoio adicionais como a ampliación do bono alugueiro social para as vítimas de violencia de xénero. En definitiva, con estas medidas habilitadas tratouse de que se mitigasen estas situacións pese ao illamento, e que as mulleres se sentisen acompañadas e protexidas.

O Plan
Devandito plan estableceu en primeiro lugar, o mantemento da operatividade normal de servizos á súa disposición: teléfono de atención da Xunta de Galicia 900 400273 ao seu servizo todos os días as 24 horas do día; asesoramento xurídico online; apoio psicolóxico (terapias, ben en atención presencial ou a través de sesións telemáticas); apoio psicolóxico específico para vítimas de violencia sexual; quenda de garda psicolóxica permanente para apoio nos momentos iniciais de presentación de denuncia ou apoio en sede xudicial; seguimento das víctimas dende Punto de Coordinación das Ordes de Protección; apoio psicolóxico e social nas Oficinas de Atención ás Vítimas en sede xudicial; servizos de carácter administrativo está operativo online, por teléfono e por correo electrónico, e todas as axudas económicas; o Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero e o Centro de Emerxencia de Vigo.
Por outra banda, reforzouse a rede de centros de acollida abrindo un novo recurso de acollida; Tanto os Centros de titularidade municipal como os das ONG´s e entidades sociais estiveron abertos para acoller a mulleres.
Para cubrir a maior demanda durante o período de alarma, púxose en marcha recursos alternativos como foron albergues, hostais e pensións. Nestes casos constituíronse grupos de intervención e apoio psicolóxico, social e de asesoramento xurídico, con persoal especializado. E o Servizo de traslado de vítimas a centros de acollida que se proporciounou en colaboración con Fegataxi ampliouse a outro tipo de traslados inescusables que necesiten estas mulleres; a tavés da colaboración establecida coa Xunta, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral dá Igualdade) e a Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (FEGATAXI), a Secretaría Xeral dá Igualdade apoia o traslado das mulleres vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e fillas a calquera dos centros que conforman a Rede Galega de Acollida, cando as circunstancias especiais de vítima, valoradas convenientemente polos servizos sociais (municipais ou autonómicos) imposibiliten o seu traslado por outros medios.
Ademais, para mitigar o impacto económico que o Estado de Alarma tivo sobre as vítimas, ampliouse o Bono de aluguer social que a administración galega ten ao dispor das vítimas de violencia de xénero, asumindo a Xunta de Galicia o pago do 100% do aluguer. Para que toda esta información sobre as medidas chegara as súas destinatarias lanzouse unha ampla campaña institucional.

Axudas
Por este motivo, a Xunta outorgou axudas económicas a través das distintas liñas que ten habilitadas. Así, 319 mulleres foron beneficiarias da axuda de pagamentos mensuais, unha persoa máis que no mesmo período de 2019; 182 mulleres recibiron unha axuda de pagamento único, o que supón 105 máis que na primeira metade de 2019; e 4 recibiron as indemnizacións que se outorgan cando, tendo as mulleres dereito a indemnización por orde xudicial, non a reciben e, pola súa causa, se produce unha situación de precariedade económica.
Ademais, en 2020 concedéronse axudas ao abeiro das novas liñas postas en marcha o ano pasado. Por unha banda, concedéronse indemnizacións económicas a 2 fillos/as menores de vítimas mortais de violencia de xénero; así como 3 indemnizacións ás mulleres gravemente feridas que requiriron de hospitalización. Cada unha destas axudas ascende a 7.000 euros.
Cómpre lembrar que Galicia foi a primeira comunidade autónoma en dispoñer dunha axuda económica periódica e a única que a ten operativa de maneira ininterrompida ao longo de todo o ano, incluíndo ademais como beneficiarias dela ás vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual. En 2019 incorporáronse tamén como beneficiarias ás mulleres vítimas da violencia vicaria -cando a exparella asasina ao fillo-, pero non se rexistraron casos no que vai de ano en Galicia. A Xunta foi tamén pioneira na posta en marcha do programa de acompañamento a menores orfos.

Atención psicolóxica
A atención psicolóxica continuou funcionando, coas limitacións do Estado de Alarma. Así, o programa, das 624 persoas beneficiarias, 434 foron mulleres, 167 menores, e 23 persoas dependentes. Tamén se seguiu prestando o programa “Abramos o círculo”, orientado a homes con problemas de control de violencia, que atendeu a 90 homes, 12 máis que en 2019.
Ambos os programas préstanse en colaboración co colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Cabe lembrar que, ademais, en Galicia existen outros mecanismos de atención psicolóxica, como a activación do grupo GIPCE (Grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias) cando ocorren casos de gravidade; ou a posibilidade de que accedan a estes servizos as persoas con discapacidade auditiva.

Denuncias e medidas de protección
En canto ao número de denuncias presentadas durante o primeiro trimestre, de acordo cos últimos datos facilitados polo Consello Xeral do Poder Xudicial, presentáronse 1.397 denuncias, a gran maioría delas na provincia da Coruña e Pontevedra. No mesmo período do ano pasado, o número de denuncias foi de 1.736.
Ademais, na primeira metade do ano os xulgados comunicaron un total de 536 medidas de protección. Foron 625 as mulleres que contaron con protección móbil e 89 agresores tiveron un sistema telemático para cumprir a orde de afastamento.
É preciso lembrar que, desde 2013 o Goberno galego conta cun protocolo para o exercicio da acción popular por parte da Xunta nos procedementos penais en casos de morte por causa de violencia de xénero. Desde entón, son 18 os procedementos nos que se personou.