A OU-540 á altura de Lampaza pasa a ser titularidade do Concello de Celanova

O Consello da Xunta aprobou o cambio de titularidade dun resto da estrada OU-540, situado entre os PK 18+490 e 18+900 da marxe dereita, no núcleo rural da Lampaza, a prol do Concello de Celanova. A tenor do previsto no artigo 9.4 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, os cambios […]